Skip to content

Fra vei til sjø

Trafikverket i Sverige bevilger 94,5 MSEK i Ekobonus

    Trafikverket i Sverige har tildelt 94,5 MSEK i Ecobonus til fire prosjekter. Ecobonus er miljøkompensasjon for overflytning av gods fra vei til sjø. Ekobonus er miljøkompensasjon for overføring av godstransport fra vei til sjø. Ekobonus er rettet mot redere stimulerer til nye ordninger for sjøtransport og forbedringer av eksisterende sjøtransportordninger. Formålet med støtten er å avlaste det svenske veinettet og redusere utslipp av luftforurensende stoffer og klimagasser.