Skip to content

Styrker Trondheims maritime posisjon for en bærekraftig utvikling

  Trondheim Havn, Nyhavna

  For en grønn omstilling og en bærekraftig utvikling innen marin og maritim sektor er sjøfart, havbruk, energi og infrastruktur sentrale deler. Basert på en felles interesse har SINTEF-konsernet og Trondheim Havn IKS nylig inngått et strategisk samarbeid mellom forskningsmiljø og havn.

  Nylig inngikk SINTEF-konsernet, representert ved SINTEF-stiftelsen og SINTEF Ocean, og Trondheim Havn IKS avtale om et strategisk samarbeid mellom forskningsmiljø og havn. For en grønn omstilling og en bærekraftig utvikling innen marin og maritim sektor er sjøfart, havbruk, energi og infrastruktur sentrale deler som er viktige for det nye partnerskapet.  

  Partene har felles interesse i å videreutvikle Trondheims posisjon innenfor næringsområdene maritim og marin, samt tilrettelegge for teknologisk utvikling knyttet til havromsnæringene.

  Med avtalen, som ble inngått 3. desember,skal Trondheim Havn og SINTEF identifisere konkrete samarbeidsmuligheter og se nærmere på økt samarbeid og mulige felles interesser knyttet til:

  • etablering og utvikling av forskningsinfrastruktur knyttet til NTNU/SINTEFs pågående og fremtidige prosjekter
  • hvordan områder som endres fra havneformål til byutviklingsformål best blir ivaretatt gjennom en bærekraftig utvikling
  • best mulig bruk av eksisterende infrastruktur knyttet opp mot investeringene i Ocean Space Centre, men spesielt fokus på Fjordlab og OceanLab
  • vurdere å reetablere SINTEF Sealab for fremtidige behov

  Norges fremtidige konkurranseevne og verdiskaping avhenger av vår evne til å være en del av den internasjonale kunnskaps- og teknologiutviklingen. Forvaltning og utnyttelse av havrommets ressurser er blant de områder der Norge kan ta en ledende posisjon globalt. Den teknologiske utviklingen skjer raskere enn noen gang og øker behovet for en sterkere tilrettelegging og nær kontakt mellom næringen, forskningen og premissgivere.
  Vegar Johansen, adm. dir i SINTEF Ocean

  Teknologiutvikling avgjørende for å realisere utslippsmål i skipsfarten

  Transportsektoren står i dag for 30 % av de totale klimautslippene i Norge. Godstransporten vil øke med den forventede befolkningsveksten de neste årene, og med det følger også blant annet økte klimautslipp. Kunnskap og utvikling av ny teknologi er avgjørende for å realisere de internasjonale målene om å halvere utslipp fra skipsfarten, og å realisere Norges målsettinger om nullutslippsfartøyer i tråd med regjeringens ferske stortingsmelding om maritim næring.

  Gjennom Kysthavnalliansen og Tenketank Midt-Norsk Sjø samarbeider vi med havbruksnæring, transportører, havner og offentlige myndigheter om transportutfordringene i midtregionen. Samarbeidsavtalen med SINTEF gir oss mulighet til å tenke nytt rundt hvordan vi samarbeider og tilrettelegger for framtidens maritime løsninger. Å knytte kunnskapsmiljø tettere på de reelle utfordringene den maritime sektoren står overfor blir viktig for å realisere det grønne skiftet.
  Knut Thomas Kusslid, havnedirektør i Trondheim Havn IKS

  Norge må være på offensiven

  Fagmiljøene ved SINTEF og NTNU er internasjonalt ledende innen marinteknisk forskning og utvikling. Regjeringens støtte over statsbudsjett 2021 til Ocean Space Centre i Trondheim understreker hvor sentral marinteknisk kunnskap vil være i framtida.  Målet er å etablere fremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim, samt flere installasjoner i Trondheimsfjorden, Hitra/Frøya og Ålesund for fullskala forskning og testing.

  Trondheim Havn

  SINTEF og Trondheim Havn har allerede samarbeidet i flere år om en rekke prosjekter knyttet til mobilitet, sjøfart, energi og infrastruktur. Trondheimsfjorden ble etablert som verdens første testområde for autonome fartøy i 2017 – på initiativ fra SINTEF, NTNU, MARINTEK, Kystverket, Kongsberg Seatex, Maritime Robotics og Trondheim Havn.

  Kontaktinformasjon:

  Vegar Johansen | Administrerende direktør, SINTEF Ocean | Tlf: 918 82 170 Espen Susegg |Direktør Eiendom og eiendomsutvikling, SINTEF Konsernstab| Tlf: 481 14 864
  Knut Thomas Kusslid | Havnedirektør, Trondheim Havn | Tlf: 400 37 004