Skip to content

Statsbudsjettet 2021

  Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett for 2021 forrige uke. Det var for maritim næring knyttet spenning til videreføring av grunnleggende maritime rammevilkår.

  Det er enighet mellom interesseorganisasjonene Kystrederiene, Maritimt Forum, Norges Rederiforbund og Norske havner at utkastet til statsbudsjettet for 2021 som ble presentert i forrige uke forsterker korona krisen for maritim næring. Det oppfordres til å styrke satsingen på sjøtransport, som i de fleste tilfeller er det mest miljøvennlige og effektive transportalternativet.

  Norske Havner: Fortsatt stø kurs i feil retning for sjøtransporten

  Adm. Direktør i Norske Havner, Kjell-Olav Gammelsæter
  Adm. Direktør i Norske Havner, Kjell-Olav Gammelsæter

  Prognosene viser en betydelig vekst for godstransport i årene som kommer. Fortsetter vi med den samme politikken som i dag vil den store veksten komme på lastebil. Vi tror ikke det er noe godt valgflesk å «servere» enda flere lastebiler på veiene i årene fremover. Ikke minst når en vet at mye av veksten vil komme langs kysten der det ofte er dårlige veiforbindelser. Det bør det derfor komme helt andre tiltak i den nye transportplanen som skal vedtas neste år. 

   I statsbudsjettet får sjøtransporten mye god omtale, men det hjelper lite når det ikke er noe reelt skifte på tiltakssiden. Slik sett blir dette fortsatt stø kurs i feil retning.
  Direktør i Norske Havner Kjell-Olav Gammelsæter

  Norge er i en nedgangskonjunktur, og vi må investere i nye arbeidsplasser på både kort og lang sikt. Nedgangskonjunktur og en slakk økonomi gir gode muligheter for ekstra investeringer i infrastruktur. Samtidig er kyst allerede underfinansiert med over to milliarder kroner i forhold til det man har lagt opp til i Nasjonal transportplan (NTP).

  Oppfordringen fra Norske Havner til de som skal forhandle budsjettet på Stortinget er: Sats på sjøtransporten og styrk kystbudsjettet!

  Rederiforbundet: Regjeringens forslag til statsbudsjett forsterker koronakrisen i maritim næring

  Norges Rederiforbund
  Harald Solberg Adm Direktør Norges Rederiforbund

  Regjeringen har i statsbudsjettet for 2021 foreslått å svekke rammevilkårene for norske sjøfolk vesentlig. Forslaget fremmes i en situasjon hvor næringen allerede er hardt rammet av koronakrisen. Vi forventer rekord i antall skip i opplag ved utgangen av 2020.

  Vi har gjennom mange år opplevd bred politisk støtte til de maritime rammevilkårene. Det er derfor svært beklagelig at regjeringen nå foreslår en politikk som svekker den norske maritime klyngen midt i en alvorlig krise
  Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund

  Regjeringen foreslår å fjerne nettolønnsordningen for sjøfolk i den internasjonale flåten. Denne ordningen ble innført mens Frp var med i regjeringen og har kun virket siden 2017.

  Regjeringens forslag til statsbudsjett forsterker koronakrisen i maritim næring

  Flere rederier har brukt ordningene for nettopp å styrke satsingen i Norge, og på norske sjøfolk. Det er derfor svært uheldig at regjeringen nå velger å skape usikkerhet om disse rammevilkårene. 

  Maritimt Forum: Kutt i nettolønn – et svik mot maritim næring

  Ivar Engan, Daglig leder i Maritimt Forum

  Maritimt Forum hadde ønsket at den midlertidige opphevelsen av taket i refusjonsordningen som gjelder sysselsettingen av norske sjøfolk på skip i NOR, skulle videreføres. Opphevelsen kom som et tiltak midt under koronakrisen. Pandemien har rammet maritim næring hardt. Tiltaket har bidratt til å sikre norske arbeidsplasser på sjøen. I stedet reverserer regjeringen nå dette samtidig som man gjør kutt også i andre deler av ordningen.

  Svekker rammevilkårene for norske sjøfolk

  Det er nesten ikke til å forstå at vi opplever dette. Koronakrisen har forsterket offshorekrisen, og flere skip har gått i opplag det siste halvåret i tillegg til de som har ligget i opplag tidligere. Sjøfolk er blitt permittert. Hele den maritime klyngen er avhengig av at vi videreutvikler den sjøbaserte, maritime kompetansen vår. Maritimt Forum håper innstendig at opposisjonen i Stortinget skal stanse regjeringens forslag. Jeg mener forslaget representerer et svik så vel mot norske sjøfolk som mot den maritime klyngen samlet sett.
  Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan

  Kystrederiene: Regjering svikter nærskipsflåten

  Tor-Arne Borge, Adm Direktør i Kystrederiene

  Kystrederiene mener det er totalt uakseptabelt at regjeringen svekker rammevilkårene for norske sjøfolk i forslag til statsbudsjett for 2021. Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å sette et tak i nettolønnsordningen, samtidig som man fjerner tilskuddet for fraktefart utenriks, Dette er en skandale og vil ha store negative konsekvenser for den norske nærskipsflåten. Kutt i tilskuddsordningen vil gjøre det utfordrende å investere i dyktige norske sjøfolk og mer miljøvennlige skip. Konsekvensen vil eventuelt også være en økende utflagging og svekkelse av det norske flagget.

  Regjering svikter nærskipsflåten

  Dette er svært skuffende fra regjeringen, og får alvorlige konsekvenser for mange rederier i en krevende tid. Ordningen har i de senere år både blitt utvidet og lovfestet for å sikre sysselsettingen av norske sjøfolk. Regjeringen bygger nå dette ned og norske rederi og sjøfolk er de store taperne.
  Tor Arne Borge, adm. dir i Kystrederiene

  Samferdsel prioriteringer, Infografikk
  Kystrederiene

  Den maritime næringen er i dag blant Norges mest globale, innovative og fremtidsrettede næringer og har sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger for andre næringer som gjør den til en viktig drivkraft i norsk næringsliv. For at næringens verdiskapingspotensial skal videreutvikles, må den gis den politiske oppmerksomhet som kreves for å fortsette den positive utviklingen, sa Monica Mæland ved lansering av regjeringens maritime strategi i 2015.

  Man skulle da tro at regjering ville satse mer på denne næringen og de mulighetene sjøtransport gir. Sjøtransport er i de aller fleste tilfellene det mest miljøvennlige og effektive transportalternativet som er tilgjengelig. Infografikken tegner et annet bilde.