Skip to content

Økte klimakutt ambisjoner fra EU, setter nye krav til effektive og sikre transportløsninger

  EU-kommisjonen øker sine klimaambisjoner. Innen 2030 skal EU redusere klimautslippene med minst 55%. Kommisjonspresidenten konkluderer med at transport er for billig i forhold til de kostnadene de påfører samfunnet.  

  Forfatter: Fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner

  I forbindelse med talen om «unionens tilstand» varslet kommisjonspresident Ursula Von Der Leuyen i forrige uke at EU skal øke sine klimaambisjoner. Den nye ambisjonen til kommisjonen er minst 55 prosent kutt innen 2030. Europaparlamentet har videre overgått dette og vil ha et kutt på minst 60%. Flere medlemsland, inkludert Europarådet har avgitt konklusjoner som peker i samme retning.

  Read the article in English

  Transport er for billig

  Kommisjonspresidenten har konkludert med at transport er for billig, d.v.s. at transportsektoren ikke gjør opp for seg i forhold til de kostnadene en påfører samfunnet. Den overordnede målsetningen i veikartet om  Europa skal være klimanøytralt innen 2050 vil fortsatt være «stjernen» EU navigerer etter.

  Mer robust transportsektor

  De overordnede målsetningene i European Green Deal materialiseres i en transportstrategi for Europa (Strategy for a Sustainable and Smart Mobility). Denne revisjonen av hvitboken fra 2011 vil bli mer målrettet og fulgt opp av konkrete forordninger og direktiver. EU-kommisjonen ved DG CLIMA signaliserer videre et «grønne havner»-initiativ som del av denne transportstrategien. Transportstrategien vil bli behandlet av EUs institusjoner (triologi). Her vil den europeiske havneorganisasjonen (ESPO) ivareta de europeiske havnene interesser, herunder de norske.

  For å nå klimakutt målene skal hele økonomien bli grønnere og det skal stimuleres til bruk av mer miljøvennlige drivstoff (hydrogen, biogass, LNG, lave energiavgifter i havn mm). En skal utnytte teknologi og digitaliseringen på en måte som innebærer en mer «smart» transportsektor. En transportsektor som også må være mer robust. Det siste er blitt ytterligere aktualisert i forbindelse med COVID-19, da betydningen av å sikre kapasitet i transportsektoren har vært essensielt for å få storsamfunnet til å fungere.

  Effektive transportløsninger sikrer markedsadgang og konkurransekraft

  For næringslivet og vareeierne er effektive og sikre transportløsninger viktig. Det sikrer markedsadgang og konkurransekraft. Kommisjonen er tydelig på at de ønsker en grønn økonomi og et næringsliv som aktivt bidrar til å kutte utslippene. De som tilpasser seg disse strømningene vil uten tvil oppnå en konkurransefordel. Både regulatoriske krav og markedsmakten vil tvinge samfunnet i en slik retning. Det er ikke noe nytt at krefter i EU ønsker en mer bærekraftig utvikling. Det nye er at alle EU-institusjonene ser ut til å gå mer eller mindre i takt. Når det gjelder klima og EU er hovedkonklusjonen at det skjer mye, i et høyt tempo. I tillegg er det slik at vi som EØS land vil bli direkte berørt av dette. Det blir spennende å se hvordan norske myndigheter f.eks i forbindelse med nasjonal transportplan har tenkt å følge opp disse signalene. Et konkret eksempel vil være forslaget om å innføre obligatorisk veiprising.

  Det er ikke tvil om at det er ønskelig med en mer anstendig transportsektor. En utvikling som vil være et gode for alle parter. Det blir ikke mye bærekraftig utvikling ved at alle «jakter» den billigste løsningen. En løsning som ofte innebærer store utfordringer i forhold til anstendig arbeidsforhold, miljø og sikkerhet. «Cowboy» tiden bør være  over i transportbransjen!
  Fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner

  Havner mer enn bare transportknutepunkt?

  Er havnene noe mer enn bare et godsknutepunkt? Det er en gryende bevissthet om at havnene er i ferd med å bli energiknutepunkt i tillegg til å være transportknutepunkt. Dette ser en tydeligst i det pågående arbeidet med direktivet om alternative drivstoffer. Det er en uttalt målsetning om en grønnere skipsfart og at havnene i rollen som energihuber skal bidra i den retningen.

  Her har havnene i Norge av naturlige årsaker tatt en lederrolle i Europa. For vareeierne blir det viktig å sikre at de bidrar til en klimavennlig og bærekraftig transportsektor.

  Foto: Pexels.com

  Nullutslippshavner er et viktig steg på denne veien, men man er ikke i mål før hele logistikkjeden er klima og miljøvennlig. Når vi vet at mellom 70%- 80% av utslippene kan knyttes til når skipet seiler, så det er ingen grunn til å hvile på laurbærene. Et arbeid som både IMO og det Rederiforbundet tar på alvor, og stiller økte krav til skipsfarten. Fortsatt gjelder slagordet; “en ikke redder verden med en grønn havn”. Havna er en sentral og viktig brikke i transportsystemet, men det er først når en ser hele transportkjeden under ett, at en klarer å få til løsninger som virkelig monner.

  Kommisjonspresidenten sitt statement om at transport er for billig er et varsel om endring i klimaet for hele transportsektoren.