Skip to content

En nytenkende samarbeidspartner for bærekraftig transport

  GH skip innseiling under Brevikbrua

  Havnen spiller en nøkkelrolle som samarbeidspartner med lokalt næringsliv. Målrettet utvikling av infrastruktur og nye næringsområder skaper arbeidsplasser. Det er en av konklusjonene etter en prat med Grenland Havn.  

  I over 100 år har Grenland og Telemark vært et av hovedsetene for norsk industri. Fortsatt er regionen et industrilokomotiv med sterke fagmiljøer, infrastruktur og moderne fasiliteter.

  Et nasjonalt knutepunkt

  I dag er Grenland et av Norges viktigste industriområder. I tillegg til å være et tyngdepunkt for prosessindustrien, har området en betydelig mekanisk og elektromekanisk industri. Energiteknikk- og produksjon, IT og handel er andre store næringer. Grenland er bl.a. sentrum for petrokjemisk industri. Petrokjemiindustrien i Grenland omfatter aktiviteter på Rønningen, Rafnes og på Herøya i Porsgrunn.

  Norges sørligste trafikkhavn – et miljøvennlig transportknutepunkt

  Grenland er et nasjonalt knutepunkt som er blitt betydelig forsterket på få år. Med E18 gjennom regionen som en høystandard firefeltsvei, E134 som hovedforbindelsen mellom øst og vest, og toget som knytter industri- og havneområder til banenettet.

  En viktig pådriver for næringsutviklingen

  Uten en godt utviklet havneinfrastruktur ville dette industrieventyret sett helt annerledes ut. Havnen og nærheten til havet har vært en medvirkende årsak til at tusenvis av arbeidsplasser har fått fotfeste i Grenland. Grenland Havn har spilt en viktig rolle som pådriver for denne regionale næringsutviklingen.

  Havnedirektør i Grenland Havn, Finn Flogstad
  Foto: Grenland havn

  Totalt er over 4.000 personer i Grenland direkte og indirekte sysselsatt i bedrifter som bruker sjøtransport i sin daglige virksomhet. Bedrifter som produserer varer og tjenester for 19 milliarder kroner (Kilde: Gemba Seafood Consulting) .

  Hovedmålet for Grenland Havn er å tilrettelegge for langsiktige og stabile rammebetingelser der sjøveien spiller en viktig rolle. Det er helt avgjørende for å tiltrekke seg nye og attraktive bedrifter, som ofte har mange lokaliseringer å velge mellom.

  Grenland Havn skal videreutvikles som en av Norges viktigste havner gjennom aktiv tilrettelegging for regionens næringsliv og bærekraftig transport.
  Havnedirektør i Grenland Havn, Finn Flogstad

  Målrettet utvikling av nåværende havneterminaler og nye næringsområder med kai tilgang er virkemidlene for å flytte gods fra landeveien til sjøveien. Sjøveien er det mest miljøvennlige transportmiddelet på lange avstander.

  Frier Vest – næringsutvikling

  Grenland Havn samarbeider med flere om utvikling av et stort industriområde på inntil ni kvadratkilometer. Området egner seg godt for de fleste typer næringsvirksomhet. men er spesielt egnet for bedrifter som trenger tilgang til elektrisk kraft og kai-kapasitet.

  Området en del av byregionen Grenland, og ligger bare 20 minutters reise fra Skien, Porsgrunn og kystbyen Langesund.  Frier vest er lokalisert på vestsiden av Frierfjorden omkring de petrokjemiske anleggene til Ineos og i nærheten av Herøya industripark.

  Bærekraftig næringsutvikling er nedfelt i vår visjon og forretningsidé, derfor har det vært naturlig for oss å ta ansvar ved å stå i bresjen for industriutviklingsprosjektet Frier Vest. Ved å tilby større arealer med moderne fasiliteter og kai-installasjoner, legger vi til rette for utviklingen av morgendagens grønne industri
  Havnedirektør i Grenland Havn, Finn Flogstad

  Det planlegges for nytt havneareal med dypvannskaier (15m) og fremtidig tilknytning til bane (Grenlandsbanen). Det er kort vei til E18 via Fv353. Frier Vest er også integrert med Herøya industripark på andre siden av Frierfjorden.

  69 grader nord

  Frier Vest planlegges for krevende industri som eksempelvis biobasert industri, materialgjenvinning og plastproduksjon. I tillegg avsettes arealer for virkesterminal og arealkrevende logistikkvirksomhet.

  Styrkene til Frier Vest

  • God arealtilgang
  • Direkte tilgang til deepsea havneterminaler
  • Industriell infrastruktur (kraft, damp, gasser etc)
  • Stort industrielt kompetansemiljø / industripark

  Om Grenland Havn

  Grenland Havn er en av landets største havner, og har en velutviklet infrastruktur for de fleste typer operasjoner. Et knutepunkt med direkte tilknytning til jernbane- og veinett.

  Rutekart Grenland havn
  Illustrasjon: Grenland havn

  BREVIKSTERMINALEN FÅR BETYDELIG ØKNING I RUTETILBUDET PÅ CONTAINER

  Med faste forbindelser med Danmark, Nederland, Storbritannia og Belgia. Grenland havn opererer fire hovedterminaler for godshåndtering, som er viktige bindeledd mellom sjø, vei og bane. Dette er Breviksterminalen, Skien havneterminal, Herøyaterminalen, og Langesund fergeterminal.

  Yara Birkeland tester autonome operasjoner på Breviksterminalen

  Yara Birkeland vil i en periode fremover ligge på Breviksterminalen for å gjennomføre testing av lasting og lossing av containere. Yara Birkeland er et resultat av Yaras ambisjon om å å finne klimavennlige og innovative løsninger som kan kommersialiseres.

  VI ØNSKER YARA BIRKELAND VELKOMMEN TIL BREVIKSTERMINALEN

  Skipet er ferdigstilt hos Vard Brattvåg og ble nylig overlevert til Yara. I tiden fremover vil skipet gjennomgå testing av containerlasting og stabilitet både i Brevik og i Horten som forberedelser til å kunne operere autonomt.

  Breviksterminalen

  Hovedterminalen for stykkgods i Grenland. Terminalen tilbyr direkte forbindelser til Belgia, Nederland, Storbritannia og Sverige. Breviksterminalen er selskapets hovedterminal for stykkgods. Det er en en fullintegrert terminal med LoLo- og RoRo-operasjoner, som nyttiggjør alle transportformene (sjø, bane og veitransport).

  Breviksterminalen
  Foto: Grenland havn

  Terminalen trafikkeres av DFDS og Unifeeder – dette gir tilgang til destinasjoner som:

  • Gent
  • Immingham
  • Rotterdam
  • Bremerhaven
  • Hamburg
  • Antwerpen

  Mye av lasten omlastes til oversjøiske skip i Nederland, der de fraktes videre ut i verden.

  Breviksterminalen har også ukentlig godstog som håndteres av Grenland Rail. De går mellom Breviksterminalen og godsterminalen på Alnabru i Oslo.

  Kapasitetsberegninger og analyser viser at Breviksterminalen har potensiale til å ivareta et betydelig større godsvolum. Målet er å ta i bruk ny teknologi som øker kapasiteten og reduserer miljøbelastningen for omgivelsene.

  Skien havneterminal

  Skien Havneterminal er en industriterminal som er tilrettelagt for håndtering av stykkgods, tørrbulk, prosjektlaster, tungløft og en rekke spesialfunksjoner. Terminalen tilbyr utleie av lager og utearealer til virksomheter som har behov for både transport- og logistikkapasitet.

  Herøyaterminalen

  Herøyaterminalen er sentralt plassert på industriområdet Herøya i Porsgrunn. Terminalen består av Krankaia, Tinfoskaia og Dypvannskaia. Krankaia er hovedterminal for utskipning av tømmer.

  Dypvannskaia
  Foto: Grenland havn

  Langesund Fergeterminal

  Fjord Line er et av landets største cruise- og transportrederier. De opererer fra Langesund fergeterminal med daglige avganger til Hirtshals, Stavanger og Bergen. Det er skipene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord som trafikkerer ruten. I tillegg til passasjerer og personbiler, frakter fergene gods på traller og semitrailere til og fra Vestlandet og kontinentet.