Skip to content

Cool Oslo Shortsea III

  Oslo havn gjennomførte nylig 3dje utgaven av sitt Cool Oslo Shortsea program, denne gangen med fokus på Baltikum. Vi tok en prat med Are Gråthen, Administrerende Direktør i Samskip og hans erfaringer som deltager.

  Riktig og viktig arena

  Cool Oslo Shortsea er en arena for å presentere og diskutere løsninger og produkter, uten at mottager oppfatter intensjonen kun som en ren salgsarena. Som rederi har man lett for å bli oppfattet som en selger av én løsning, hvor intensjonen kun er salgsmotivert i det øyeblikket man henvender seg til vareeiere.

  Havnens rolle som «nøytral fasilitator» er en god tilnærming til oppgaven og oppdraget.
  Are Gråthen, Adm. DIrektør Samskip

  Det er viktig og riktig med nøytrale arenaer der man kan presentere sine løsninger, produkter og konsepter, uten at budskapet kun oppfattes som et rent salgsmøte som skal konkluderes.

  Fortrinnsvis bør konkurrenter i et marked stå sammen om å presentere sine felles løsninger. Det totale markedstilbudet av Shortsea løsninger gir kunden det de etterspør, både når det gjelder frekvens, punktlighet og konkurransedyktighet.

  Les også: Shortsea den kosteffektive logistikkløsningen

  I det vi snakker om godsoverføring fra vei til sjø, snakker vi om ett marked i konkurranse med ett annet marked (vei vs. sjø). Dette krever en helt annen tilnærming enn promotering av like tjenester i ett etablert marked. Derfor synes jeg at havnens rolle som «nøytral fasilitator» er en god tilnærming til oppgaven og oppdraget.

  Ett godt planlagt og gjennomført prosjektet

  Cool Oslo Shortsea er godt planlagt og gjennomført fra arrangøren. Mye takket være god hjelp fra de respektive handelskamre og diplomatiske representanter fra Norge.
  Et forbedringspotensial sett fra vår side ville vært å ha med representanter fra de Norske importørene. Representanter som kunne anerkjent det åpenbare behovet for endring.

  Det var forholdsvis åpenbart at både Estland og Latvia, generelt ligger langt bak Norsk tankegang mht miljø, trafikksikkerhet, etc.. De har en idé om at Norske kunder som vil ha godset fremført på raskest og billigst mulig måte, uavhengig av miljø eller transportmåte.

  En stor del av «publikum» representerte etablerte biltransportører i ruten mellom Baltikum og Norge. De betraktet våre sjøbaserte løsninger mer som en trussel mot egen virksomhet enn som muligheten til å knytte nye allianser. Dette påvirket seansene i noe negativ retning. En tilbakemelding er derfor at man i større grad kanskje burde «sile» hvem som inviteres/deltar på de respektive samlingene.

  Når det er sagt er jeg er spent på etterarbeidet og oppfølging i etterkant av turen.

  Baltikum er et spennende marked

  Det Baltiske markedet er ett spennende marked. Vi ser allerede tendensen til at produksjon flyttes mer regionalt, fra f.eks. Asia til Europa og Baltikum, parallelt med en rivende utvikling av jernbaneløsninger fra Kina. Sjøbaserte transportløsninger vil tvinge seg frem, mest p.g.a. politiske styringsverktøy som utslipp, sikkerhet, skatter og avgifter.

  Are Gråthen, Adm. Direktør Samskip Norge

  I det øyeblikket Sverige gjør alvor av å ta betalt for transitt trafikken gjennom Sverige vil sjøveien automatisk bli et mer konkurransedyktig alternativ. Noen vareeiere har allerede sett dette bildet, men potensialet er enormt.

  God kontakt etablert med relevante aktører

  Vi har allerede etablert god kontakt og dialog med enkelte aktører rundt alternative logistikk løsninger. Basert på fremdriften i disse dialogene har jeg har stor tro på at resultater i.l.a. relativt kort tid. Resultater som vil være en fordel for miljøet, samfunnet og ikke minst vareeierene.

  Om Cool Oslo Shortsea

  Oslo Havn KF har i 2017 og 2018 gjennomført to prosjekter i samarbeid med Yilport Oslo. I 2017 deltok Bama, Coop, Interfrukt og Norske frukt- og grønnsaksgrossisters forening aktivt i prosjektet. I 2018 ble samarbeidet med spesielt Bama og Coop videreført, og prosjektet ble utvidet til å omfatte et bredere spekter av vareeiere, varer og logistikkaktører. Prosjektet ble også utvidet ved delvis å inkludere ro-ro tilbud til/fra Oslo i tillegg til containere. Prosjektene hadde et klart hovedfokus på europalast med opphav/destinasjon vest/sør for Danmark.

  Les også: Oslo havn viderefører suksessen med Cool Oslo Shortsea

  Prosjektet ble i 2018 utvidet til å se på mulighetene for å få planter og blomster, frysevarer, drikkevarer (som f.eks alkohol og juice), farmasøytiske produkter, samlastet gods og fisk over på sjøen.
  Dette var temaet for et seminar i Rotterdam i november 2018, i regi av Oslo Havn med deltagere fra alle de europeiske aktørene i sjøtransportkjeder, dvs rederier, terminaler, havner og logistikkaktører. Den videre oppgave for alle aktørene er å sikre at kvaliteten i alle ledd i transportkjeden økes,  slik at sjøtransporten som helhet klarer å levere bedre tjenester for flere varegrupper og vareeiere.